Home > Công tác > Danh sách hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai (cho khóa 53)

Danh sách hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai (cho khóa 53)

11/12/2011

1. Ứng dụng GIS đánh giá tính thích hợp đất đai đối với sản xuất nông nghiệp

2. Đánh giá công tác quản lý đất đai tại địa phương trong một giai đoạn cụ thể

3. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương

4. Phân tích hiệu quả sử dụng đất tại cơ sở thực tập

5. Xây dựng và sử dụng Mô hình số độ cao (DEM) quản lý tài nguyên đất vùng đồi núi

6. Đánh giá 1 nội dung cụ thể (ví dụ cấp GCN QSDĐ) của công tác QLĐĐ tại địa phương

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu (gồm cả bản đồ) phục vụ công tác QLĐĐ

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu (gồm cả bản đồ) phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất

9. Thành lập bản đồ địa chính dùng phần mềm FAMIS

Ghi chú: Các SV có thể chọn cùng một hướng đề tài nhưng phải khác địa điểm thực tập.

Liên hệ: ndcong@hua.edu.vn

Advertisements